Voorwaarden Goudsmederij Arnold van Dodewaard ontwerpwedstrijd

Artikel 1         Vereisten ontwerp

Lid 1    De ontwerpopdracht is bedoeld voor amateur ontwerpers.

Lid 2    Het ontwerp moet voldoen aan de volgende vereisten:

Het ontwerp moet een sieraad zijn wat draagbaar is. De kroon voor Maxima valt af.

Er moet gebruik worden gemaakt van eigen beeldmateriaal en/of illustraties.

Het ontwerp mag nog niet op de markt zijn.

Lid 3    Per ontwerp stuurt de deelnemer in ieder geval de volgende zaken in:

Het digitale bestand van het ontwerp in Jpg  formaat. Max. 3 afbeelding 10 MB

Een begeleidend document met daarin de volgende informatie:

–     Een beschrijving van maximaal 200 woorden, waarin de deelnemer toelicht hoe hij of zij tot het ontwerp is gekomen en wat de achterliggende gedachte ervan is.

–     Gebruikt materiaal.

Lid 4    De kosten die een deelnemer aan de Goudsmederij Arnold van Dodewaard ontwerpwedstrijd maakt om te komen tot zijn of haar ontwerp, komen voor zijn of haar rekening.

Artikel 2         Inzending

Lid 1    Het ontwerp moet uiterlijk op 30 mei 2020 om 13:00 uur door Goudsmederij Arnold van Dodewaard, onder vermelding van “Wij dagen je uit”, zijn ontvangen per mail via info@goud-smederij.nl Later en op andere wijze dan zoals in voorgaande vermeld ingestuurde ontwerpen worden niet in overweging genomen.

Lid 2    Een deelnemer mag maar een ontwerp insturen. Het is echter niet toegestaan om een ontwerp onder de naam van twee of meer personen in te sturen en of eenzelfde ontwerp meermaals door verschillende personen in te sturen.

Lid 3    De kosten voor inzending van zijn of haar ontwerp komen voor rekening van de deelnemer.

Lid 4    De ingezonden ontwerpen worden niet retour gestuurd.

Artikel 3         Beoordeling

Lid 1    Goudsmederij Arnold van Dodewaard behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Goudsmederij Arnold van Dodewaard ontwerpwedstrijd indien hij of zij niet aan alle voorschriften en verplichtingen zoals neergelegd in deze voorwaarden heeft voldaan

Lid 2    Bij de beoordeling van de ontwerpen wordt de anonimiteit van de inzendingen gewaarborgd.

Lid 3    De jury neemt haar besluit met meerderheid van stemmen. De jury zal bestaan uit; Arnold van Dodewaard, eigenaar en meester goudsmid, Hedi Kaptein, meestergoudsmid, Lieneke van der Velde, beeldend kunstenaar.

Lid 4    De beslissing van de jury is bindend. Goudsmederij Arnold van Dodewaard zal zich zonder enige voorwaarde onderwerpen aan haar oordeel. Er kan niet over worden gecorrespondeerd.

Artikel 4         Prijs en prijsuitreiking

Lid 1    Indien naar het oordeel van de jury voldoende inzendingen voorhanden zijn die aan de eisen voldoen en, eveneens naar haar oordeel, voldoende kwaliteit bezitten, kent de jury de beschikbare prijzen toe. De jury behoudt zich echter het recht voor om minder prijzen toe te kennen.

Lid 2    De prijsuitreiking vindt plaats op een nader te bepalen plaats en tijd, welke via de officiële accounts van de goudsmederij op de sociale media en op de website www.goud-smederij.nl  bekend zal worden gemaakt .

Lid 3    De winnaar van de Goudsmederij Arnold van Dodewaard ontwerpwedstrijd ontvangt zijn of haar sieraad gemaakt door een van onze professionele goudsmeden, zonder arbeidskosten. Alleen het benodigde materiaal zal tegen inkoopsprijs in rekening worden gebracht. Je bent dan van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen tijdens het maakproces. De 2e prijs is een 2 daagse workshop goudsmeden. De 3e prijs een 1 daagse workshop goudsmeden..

Artikel 5         Realisering

Lid 1    Goudsmederij Arnold van Dodewaard heeft de intentie, maar niet de verplichting, om het door haar gehonoreerde ontwerp te realiseren. Goudsmederij Arnold van Dodewaard zal binnen haar macht proberen het gekozen ontwerp zo nauwkeurig en getrouw mogelijk te realiseren. Goudsmederij Arnold van Dodewaard stelt zich echter niet aansprakelijk voor enige discrepantie tussen ontwerp en eindproduct.

Artikel 6         Intellectuele eigendom

Lid 1    Het intellectueel eigendom en de daaruit voortvloeiende rechten die rusten op het ontwerp komen toe aan de deelnemer. De deelnemer staat ervoor in dat zijn of haar ontwerp een eigen creatie is, die geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De deelnemer vrijwaart Goudsmederij Arnold van Dodewaard van aanspraken van derden in geval dat het ontwerp inbreuk maakt op diens rechten en vergoedt alle schade en kosten van Goudsmederij Arnold van Dodewaard, waaronder mede begrepen de kosten van rechtsbijstand, in verband met dergelijke aanspraken.

Lid 2    Indien Goudsmederij Arnold van Dodewaard besluit een door haar geselecteerd ontwerp te realiseren, worden alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp, en in het bijzonder de wereldwijde auteursrechten overgedragen aan Goudsmederij Arnold van Dodewaard. Hier staat geen vergoeding tegenover.

Lid 3    Door deelname aan de Goudsmederij Arnold van Dodewaard ontwerpwedstrijd geeft de deelnemer Goudsmederij Arnold van Dodewaard onherroepelijk het recht om te publiceren over zijn of haar ontwerp, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord en zonder dat over zo’n publicatie vooraf ruggenspraak wordt gehouden met de deelnemer.

Lid 4    De deelnemer mag zijn of haar ontwerp niet vóór inzending of de prijsuitreiking publiceren, te koop aanbieden, exposeren of anderszins openbaar maken, tenzij Goudsmederij Arnold van Dodewaard daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Lid 5    De deelnemer van een ontwerp die is bekroond als winnaar is behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van Goudsmederij Arnold van Dodewaard niet gerechtigd het ontwerp te (doen) exploiteren.

Artikel 7       Diversen

Lid 1    Goudsmederij Arnold van Dodewaard is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden van de  ontwerpwedstrijd te wijzigen en/of aan te passen. Wijzigingen worden bekendgemaakt op www.goud-smederij.nl

Lid 2    Goudsmederij Arnold van Dodewaard kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade aan een inzending gedurende de looptijd van de wedstrijd en de periode waarin Goudsmederij Arnold van Dodewaard een ontwerp in haar bezit heeft.

Lid 3    Indien één of meer bepalingen niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. In zo’n geval zal zo veel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de strekking van de te vervangen regeling.

Artikel 8       Geschillen en toepasselijk recht

Lid 1    Op de Goudsmederij Arnold van Dodewaard ontwerpwedstrijd is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Goudsmederij Arnold van Dodewaard ontwerpwedstrijd worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Nederland.

Artikel 9       Informatie

Voor vragen over de Goudsmederij Arnold van Dodewaard ontwerpwedstrijd kan contact worden opgenomen met Lieneke van der Velde, info@goud-smederij.nl

Partnerskab

Hvis du vil samarbejde med os, så er dette din chance! Vi er åbnet for det, og vi vil svare dig hurtigst muligt, det er helt sikkert. Så i dette tilfælde vil vi præsentere dig for Sloto Gate, som er et websted, hvor du kan finde de bedste spillemaskiner online. Det har hundredvis af spil i gratis og ikke-fri tilstand som online casino utan omsättningskrav og det er nemt nok, at alle kan bruge dem!

 

0